Bøger og rapporter

Analyse af jobgruppers følelse af nedslidning

En analyse fra NFA giver et indblik i, hvilke jobgrupper der føler sig henholdsvis fysisk og psykisk nedslidte. 13.227 medarbejdere på +50 år har besvaret spørgsmålene.

Analysen ser på de medarbejdere, der har svaret, at de oplever nedslidning i ”høj” eller ”meget høj” grad. Der er inkluderet jobgrupper, hvor der er mindst 50 besvarelser, og listen omfatter derfor ikke alle jobgrupper i Danmark. Der er tale om medarbejdernes egen oplevelse af at føle sig nedslidt.

Læs nyhed om analysen.

Se jobgrupper for, hvor mange procent der føler sig fysisk nedslidte.

Se jobgrupper for, hvor mange procent der føler sig psykisk nedslidte.


Temarapport om ledige seniorer

I en tid, hvor der bør være brug for arbejdskraften, har TeamArbejdsliv gennem interview belyst, hvordan 58+ årige ledige kæmper for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Rapporten belyser ni seniorers forsøg på at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter de er blevet afskediget eller deres ansættelser er udløbet.

Download temarapporten her: Ledige seniorer


Livsfortællinger fra pensionerede seniorer

Denne rapport sætter fokus på, hvordan individerne agerer i de betingelser, som de har i deres sidste år på arbejdsmarkedet og overgangen til at forlade arbejdet og blive pensionist. Lykkes de med de planer, som de har for deres tilbagetrækning, eller må de forlade arbejdsmarkedet før tid, fx på grund af sygdom, eller fordi de bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet? Rapporten fortæller 15 ’historier’ om overgangen mellem arbejde og tilværelsen som pensionist.

Download rapporten her: Livsfortællinger fra 15 pensionerede seniorer


Temarapport om fleksibilitet i tid og rum

Denne rapport sammenfatter erfaringer med forskellige former for arbejdsmæssig fleksibilitet i tid og rum. Det drejer sig bl.a. om nedsat tid, fleksibel arbejdstid og hjemmearbejde. Rapporten er skrevet ud fra kvalitative interview med ledere og medarbejderrepræsentanter fra otte virksomheder. Resultaterne peger på, at der både er gevinster og omkostninger forbundet med øget fleksibilitet i tid og rum.

Download temarapporten her: Seniorer og fleksibilitet i tid og rum


Rapport om fleksibilitet i seniorarbejdslivet

Rapporten giver en detaljeret indsigt i udbredelsen og betydningen af forskellige fleksibilitetsformer i seniorarbejdslivet blandt beskæftigede seniorer i Danmark. Analysen er lavet på baggrund af data fra tredje runde (2022) af SeniorArbejdsLivs repræsentative undersøgelse blandt lønmodtagere over 50 år i Danmark. Der er tale om selvrapporteret data, og i alt har 14.674 beskæftigede +50-årige deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

Download rapporten her: Fleksibilitet i seniorarbejdslivet


Diskrimination på arbejdsmarkedet: Hvordan selekterer danske arbejdsgivere ansøgere med forskellige karakteristika?

Undersøgelsen er lavet via et spørgeskemaeksperiment, der er det mest omfattende af sin slags til at undersøge diskrimination på arbejdsmarkedet i Danmark. I eksperimentet blev hver arbejdsgiver bedt om at forholde sig til fire forskellige ansøgere, der var lige kvalificerede til at udføre jobbet. I alt har arbejdsgiverne således vurderet 20.068 ansøgere.

Læs undersøgelsen: Labour market discrimination: Relative, additive, and multiplicative effects


Arbejdsgivernes praksisser og holdninger til seniorerne i perioden 2018-2022

Rapporten beskriver udviklingstendenser i danske arbejdsgivers praksisser og holdninger til seniorer i perioden 2018-2022. Rapporten er baseret på tre større spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i henholdsvis 2018, 2020 og 2022 blandt danske arbejdspladser med minimum fem ansatte.

Download rapporten her: Arbejdsgivernes praksisser og holdninger til seniorerne i perioden 2018-2022


Medarbejderundersøgelse: Motiver, muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv i Danmark

Rapporten undersøger årsagerne til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet eller valget om at arbejde til en høj alder i perioden 2018-2022. Rapporten inkluderer spørgeskemabesvarelser om helbred, forventet årsager til afgang fra arbejdsmarkedet, hvad der kan få seniorerne til at blive, og muligheder på arbejdspladsen for at tilpasse seniorarbejdslivet.

Download rapporten her: Medarbejderundersøgelse: Motiver, muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv i Danmark


Rapport analyserer tidlig tilbagetrækning

Rapporten sammenligner selvvurderet helbred, følelsen af fysisk og psykisk nedslidning, arbejdsevne, smerter og stress på tværs af de forskellige former for tidlig tilbagetrækning: efterløn, tidlig pension (Arne-pension), seniorpension og førtidspension.

Download rapporten her: Rapport om tidlig tilbagetrækning


Bog om rekruttering, fastholdelse og afvikling af seniorarbejdskraften

På baggrund af data fra SeniorArbejdsliv er der sommeren 2022 udgivet endnu en bog: ”Arbejdspladsen og seniorpersonalet - Rekruttering, fastholdelse og afvikling af seniorarbejdskraften”. Læs mere om bogen og download den på Aalborg Universitetsforlag.


SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiver-perspektiv. 2020-undersøgelsen

Se hvad arbejdsgiverne svarer, når de bliver spurgt om deres holdninger og praksis på seniorområdet.

Spørgeskema med svar

Se også metodenotat om dataindsamlingen


Metodenotat om 2020-spørgeskemaundersøgelsen

Se metodenotat om 2020-spørgeskemaundersøgelsen: Metodebeskrivelse - seniorarbejdsliv - perceptionsundersøgelsen 2020


Rapport: SeniorArbejdsLiv – Muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv i Danmark - 16. september 2021

Flere seniorer forventer, at de må forlade arbejdsmarkedet på grund af helbredet, og fordi de ikke længere vil kunne klare arbejdet. En del af dem ville sandsynligvis fortsætte nogle år endnu, hvis de fik mulighed for nedsat arbejdstid, øget fleksibilitet og et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø. I rapporten analyseres udviklingen i de muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv, som seniorer i Danmark oplever i perioden 2018-2020.

Læs mere om rapporten her | Download rapporten


SeniorArbejdsLiv - bogen

Den 6. maj 2020 blev bogen ’SeniorArbejdsLiv’ udgivet på forlaget Frydenlund. Bogen præsenterer den nyeste viden om, hvad der skubber nogle seniorer ufrivilligt ud af arbejdsmarkedet, og hvad der er med til at fastholde andre længe og tilfredse i arbejdslivet.

Se resume af bogen og hør forfatterne fortælle om bogen


SeniorArbejdsLiv – i et praksisperspektiv

I rapporten ‘SeniorArbejdsLiv i et praksisperspektiv’ bliver der gået i dybden med seniorers tanker og adfærd i forhold til de faktorer, der kan være med til at holde på eller skubbe seniorer ud af arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er gennemført via kvalitative interview med seniorer på forskellige typer af arbejdspladser. Desuden interviewes topchefer, HR/AMR-chefer, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter om, hvordan seniorpolitik praktiseres på arbejdspladserne.

Læs rapporten

Ændre dit samtykke til brug af cookies